Megrendelés feltételei

alkalmazhatóság

 • Hatályos 1. február 2023-től
 • Az 1-36. szakaszok az összes Megbízásra vonatkozó Általános rendelkezések.
 • A 37-41. szakaszok különleges záradékok, amelyek bizonyos Megbízásokra vonatkoznak, az egyes szakaszokban meghatározottak szerint.
 • Az A melléklet adott esetben további rendelkezéseket tartalmaz a szövetségi kormányszerződés alapján hozott megrendelésekre vonatkozóan.

MINDEN MEGRENDELÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ZÁRADÉKOK

 1. DEFINÍCIÓK. A jelen dokumentumban használt nagybetűs kifejezések az alábbiakban meghatározott vagy a jelen Feltételekben máshol meghatározott jelentéssel bírnak:
  1. A „SIONYX” jelentése SIONYX, LLC
  2. „Áruk” az Eladó által a SIONYX-nek egy Megrendelés alapján biztosított árukat, beleértve az összes anyagot, alkatrészt, terméket, csomagolást, kellékeket és címkézést.
  3. A „Megrendelés” a 2. szakaszban felsorolt ​​dokumentumokat jelenti.
  4. „Fél” a SIONYX-et vagy a Szállítót jelenti külön-külön; A „Felek” a SIONYX-et és a Szállítót együttesen jelentik.
  5. A „PO” a SIONYX által a Szállítónak kiadott Megrendelést jelenti.
  6. A „Szolgáltatások” az Eladó által a SIONYX-nek egy Megrendelés alapján nyújtott szolgáltatásokat, beleértve a munkaerőt, a tanácsadást, a telepítést, a megvalósítást, a karbantartást és az egyéb szolgáltatásokat.
  7. A „Feltételek” a jelen SIONYX Vásárlási Feltételeket jelentik, beleértve a Mellékleteket is.
  8. A „Szállító” azt a magánszemélyt, társaságot vagy entitást jelenti, amely a PO oldalán szerepel, és akinek a PO-t kiadták.
  9. „Munka”: az Eladó által a jelen Megrendelés alapján biztosított Áruk és/vagy Szolgáltatások. Eltérő rendelkezés hiányában a „napokra” való hivatkozás naptári napokat jelent.
 2. MEGRENDELÉS. A következő dokumentumok tartalmazzák a Megrendelés teljességét, amelyek mindegyikét ez a hivatkozás tartalmazza. Ezen dokumentumok közötti ellentmondás vagy ütközés esetén az ellentmondást vagy ütközést az alábbi sorrend szerint kell feloldani úgy, hogy a magasabb listán szereplő tételek elsőbbséget élveznek az alacsonyabb listán szereplő tételekkel szemben:
  1. A PO, beleértve a PO előlapjára írt feltételeket és utasításokat.
  2. Bármely speciálisan megtárgyalt szerződési feltétel, beleértve, de nem kizárólagosan, a gyártási szolgáltatási szerződést, a szállítási főszerződést vagy hasonló megállapodásokat.
  3. Ezek a feltételek.
  4. Eladói árajánlat (ha van).
  5. Eladó Általános Szerződési Feltételei (ha vannak).

  Az Eladó által javasolt, a jelen Feltételekkel ellentétes vagy azokon felül javasolt feltételek érvénytelenek és hatástalanok, hacsak a SIONYX el nem fogadja a PO oldalára való felvételével vagy aláírt módosításával. A jelen Feltételek az Eladó által az alábbiak szerint biztosított minden javított, kicserélt vagy újra elvégzett Munka esetében is érvényesek.

 3. MUNKAKÖR. Eladó köteles a Megrendelésben leírt Munkát a Megrendelésben foglaltaknak megfelelően biztosítani. Ha a Megrendelés másként nem rendelkezik, az Eladó köteles biztosítani a Munka elvégzéséhez szükséges minden személyzetet, felszerelést, kelléket, felszerelést és szolgáltatást. Abban az esetben, ha az áruk vagy szolgáltatások SIONYX általi használatához a gyártó vagy más harmadik fél engedélye szükséges, az Eladó köteles beszerezni, átadni és a SIONYX-nek átadni (a SIONYX számára további költségek nélkül) az összes ilyen licencet.

 4. MEGRENDELÉS ELFOGADÁSA. Ez a Megrendelés elfogadottnak és hatályosnak tekintendő a következők közül a korábbiak közül: (i) a Megrendelés Eladó általi írásbeli elfogadása, (ii) a Munka Eladó általi megkezdése, vagy (iii) az Eladó, aki elfogadja a SIONYX-től a Munkaért fizetett összeget.

 5. SZÁLLÍTÁS. A Munkát a PO oldalán feltüntetett ütemezésnek, szállítási utasításoknak és szállítási helynek megfelelően kell leszállítani vagy elvégezni. Az Eladót terheli minden olyan többletköltség, amely abból ered, hogy az Eladó nem tartja be a SIONYX szállítási és szállítási utasításait. Hacsak a megrendelés előlapján másként nem szerepel, minden PO keretében szállított Árut FOB rendeltetési helyre kell szállítani, INCOTERMS 2020; és:
  1. Szállítási dátum és mennyiség
   1. Ebben a sorrendben az idő a lényeg.
   2. A szállításra megadott dátum a SIONYX telephelyén előírt szállítási dátum. Az Eladó a Megrendelés elfogadásakor megerősíti a szállítási dátum elfogadását, vagy új szállítási dátumot javasol („Ígéret dátuma”).
   3. A SIONYX-nek jogában áll az Eladó költségére megtagadni bármely Árukat, amelyet több mint két (2) munkanappal a tervezett szállítási dátum előtt szállítanak ki, és az Eladó köteles az ilyen Árukat a tervezett szállítási napon újra kézbesíteni.
   4. Ha a SIONYX úgy dönt, hogy megtartja a tervezett szállítási dátum előtt leszállított Árukat, a SIONYX az eredeti szállítási ütemterv szerint fizethet.
   5. Ha az Eladó nem szállítja ki a megfelelő árut teljes egészében a szállítási napon, a SIONYX azonnal felmondhatja a Rendelést az Eladónak küldött írásbeli értesítéssel, és az Eladó köteles megtéríteni a SIONYX-et minden olyan veszteség, követelés, kár, valamint ésszerű költség és kiadás tekintetében, amely közvetlenül az Eladónak tulajdonítható. az áru szállításának elmulasztása a szállítás időpontjában.
   6. Ha az Eladó a megrendelt Áruk mennyiségénél többet szállít, a SIONYX saját belátása szerint megtarthatja a kiegészítő mennyiséget a SIONYX számára megnövekedett költségek nélkül, vagy visszautasíthatja az összes vagy bármely többlet Árut. Az elutasított árukat az Eladó kockázatára és költségére vissza kell küldeni az Eladónak.
   7. A korai vagy késedelmes szállítások átvétele nem tekinthető az Eladó azon kötelezettségének módosításának, hogy a jövőbeni szállításokat a PO-ban szereplő szállítási ütemterv szerint teljesítse.
  2. A kézbesítés az alábbiak szerint tekintendő befejezettnek:
   1. Áruk esetében, amikor a SIONYX ténylegesen átvette és elfogadta a szükséges mennyiségű árut a Szállítási helyen, függetlenül attól, hogy bármely szállítóhoz kiszállították.
   2. Szolgáltatások esetében, amikor a szolgáltatásokat a SIONYX elvégezte, megkapta és elfogadta.
  3. Az árukat a szállításhoz a SIONYX utasításai szerint kell csomagolni, vagy ha nincsenek utasítások, úgy, hogy az árukat sértetlen állapotban és az ipari szabványoknak megfelelően szállítsák. Adott esetben az elektrosztatikusan érzékeny eszközök (ESD) alkatrészei esetében az Eladónak gondoskodnia kell arról, hogy az Áruk megfelelően be legyenek csomagolva és az ANSI/ESD-S20.20 előírásai szerint azonosítva legyenek (pl. vezetőképes vagy statikus-diszipatív csomagokban, csövekben, hordozókban, vezetőtasakokban stb. ., szállításhoz), a csomagoláson egyértelműen fel kell tüntetni, hogy elektrosztatikusan érzékeny árukat tartalmaz. Az Eladó köteles a SIONYX-et ésszerű előzetes írásbeli értesítést küldeni, ha megköveteli a SIONYX-től bármilyen csomagolóanyag visszaküldését. Az ilyen csomagolóanyagok visszaküldése az Eladó költségére történik.
 6. ELLENŐRZÉS. Az Eladó teljes mértékben felelős az Áruk tervezéséért, gyártásáért és kivitelezéséért, valamint az összes feltételnek, specifikációnak, rajznak és kódnak való megfelelésért. A SIONYX jogosult minden ésszerű időpontban megvizsgálni az Árukat és az Eladó gyártási folyamatait és az áruk előállításához használt létesítményeit. Az Eladó köteles minden olyan információt, felszerelést és segítséget megadni, amely a biztonságos és kényelmes ellenőrzéshez szükséges, külön díj nélkül. A SIONYX-nek ésszerű, de legalább harminc (30) nap áll rendelkezésére az Áruk átvizsgálására. Az ilyen ellenőrzések (vagy az ellenőrzés mellőzésének megválasztása) nem mentesítik az Eladót azon kötelezettsége alól, hogy minden Munkát a jelen Megrendelés követelményeinek szigorúan be kell tartania, és a SIONYX jogosult további ellenőrzéseket végezni, miután az Eladó elvégezte a javító intézkedéseket. Kifejezetten megállapodás született arról, hogy a szállítást megelőző ellenőrzések és/vagy fizetések nem minősülnek végleges átvételnek.
 7. Ha nem megfelelő Művet fedeznek fel, a SIONYX saját belátása szerint:

  1. elfogadja a Munkát ésszerűen csökkentett áron;
  2. megkövetelni az Eladót, hogy haladéktalanul javítsa meg, cserélje ki vagy végezze el újra a munkát az Eladó költségére, beleértve az összes kapcsolódó szállítási és szállítási költséget;
  3. visszaküldeni az Eladó költségére, és felszólítani az Eladót az elutasított Áruk vételárának visszatérítésére; vagy
  4. a nem megfelelő Munka visszaküldése, újbóli elvégzése, javítása, cseréje vagy újbóli beszerzése az Eladó költségére, ha a Szállító általi javítás, csere, újbóli elvégzés vagy a Munka visszatérítése nem időszerű vagy nem kielégítő a SIONYX számára.
 8. ÁR. A Munka ellenértékeként a SIONYX köteles megfizetni az Eladónak a Megrendelésben leírt összeg(eke)t („Szerződéses ár”). A Szerződéses Ár tartalmazza a nyújtott Áruk és/vagy Szolgáltatások árát. Az egyéb költségek, amelyek magukban foglalhatják a csomagolást, a szállítást/szállítást, a fuvardíjakat, a biztosítást, az illetékeket, díjakat, a telepítést és az összes vonatkozó adót, külön árazzák. 

 9. SZÁMLÁK. A Szállítónak megfelelő számlát (az alábbiakban meghatározott) be kell nyújtania a SIONYX-nek a Munka kifizetéséhez. Jelen Megrendelés alkalmazásában a „Megfelelő számla” legalább egy olyan számlát jelent, amely tartalmazza a Szállító nevét, Szállító címét, a munkához kapcsolódó SIONYX Megrendelés számát, a számla dátumát, a számlázott Áruk/Szolgáltatások leírását, egységár(ok), a szállítás és/vagy szolgáltatás dátuma(i), valamint a teljes vételár. A SIONYX fenntartja a jogot, hogy visszautasítson minden olyan számlát, amely nem felel meg az ebben a részben ismertetett előírásoknak. Az Eladó az Áruk leszállítása és/vagy a Szolgáltatások teljesítése után benyújtja a számlát a SIONYX-nek. A számlákat e-mailben kell elküldeni AP@SIONYX.com.

 10. FIZETÉS. A SIONYX az (i) megfelelő számla kézhezvételétől vagy (ii) a megfelelő számla által fedezett Munka elfogadásától számított hatvan (60) napon belül vagy az utolsó előtti hónapban amerikai dollárban fizet az eladónak. A fizetés az Eladó regisztrációs űrlapján megadott módon történik. A SIONYX bármilyen módosítást végezhet a Szállító számláin hiány, késedelmes szállítás, elutasítás vagy a jelen Megrendelés követelményeinek fizetés előtti egyéb elmulasztása miatt. A fizetés nem minősül végleges elfogadásnak. A SIONYX nem fizet késedelmes fizetési bírságot vagy díjat. A SIONYX nem köteles kifizetni a Szállítótól kapott számlát több mint 120 nappal azután, hogy a SIONYX átvette a munkát vagy az Árukat.

 11. ÉRTESÍTÉSEK; KÉPVISELŐK. Az itt leírt értesítéseket a PO-ban felsorolt ​​személyekre és címekre kell küldeni. Az értesítéseket írásban kell elkészíteni, és PDF formátumban elektronikus levélben kézbesíthetik; kézzel; US Mail, postaköltség előre fizetett; vagy országosan elismert futárszolgálattal. A SIONYX Megrendelésben megnevezett vevője, vagy felhatalmazott képviselője, amennyiben nem elérhető, az egyetlen olyan személy, aki jogosult a SIONYX nevében eljárni a jelen Megrendelés értelmében. A SIONYX-szel folytatott, a szerződéses árat, az ütemezést, a munkát és a rendelési feltételeket érintő megbeszéléseket csak a felhatalmazott SIONYX-vevővel vagy felhatalmazott képviselővel lehet folytatni.

 12. VÁLTOZTATÁSOK. A SIONYX időről időre a Szállítóhoz intézett írásbeli értesítéssel felfüggesztheti, leállíthatja vagy módosíthatja a munkát. Ha bármely ilyen felfüggesztés, leállás vagy változtatás a Munka bármely részének költségének vagy elvégzéséhez szükséges idő lényeges növekedését vagy csökkenését okozza, a Felek megtárgyalják az ár vagy a szállítási ütemezés megfelelő méltányos kiigazítását, vagy mindkettőt, és ennek megfelelően módosítja a Megrendelést.
 13. A méltányossági kiigazítás előfeltételeként a Szállítónak írásban értesítenie kell a SIONYX-et a Szállító méltányos kiigazításra irányuló kéréséről, a követelt összeget alátámasztó elegendő információval, dokumentációval és költségkalkulációkkal együtt. Hacsak a SIONYX másként nem rendelkezik, a Szállító méltányos kiigazításra vonatkozó kérelmeit a SIONYX-hez (a) tíz (10) napon belül be kell kapnia attól a naptól számítva, amikor a Szállító megkapja a SIONYX változásról szóló értesítését. Bármely kiigazításba való beleegyezés elmulasztása vitának minősül, és a 22. szakasz (Viták) szerint rendezendő.

  A Szállító által a SIONYX írásbeli jóváhagyása nélkül végrehajtott bármilyen változtatást az Eladó önkéntesnek tekint, és a Megrendelés értelmében nem kompenzálható. A jelen cikk egyetlen rendelkezése sem mentesíti az Eladót a Megrendelés változatlan részeinek teljesítése alól.

  A fentiek vagy a jelen Feltételek bármely más rendelkezése ellenére az Eladó elfogadja, hogy a Megrendelésben meghatározott teljesítménykövetelmények teljesítéséhez szükséges változtatások a Munkaban nem jogosítják fel az Eladót sem az ár, sem a szállítás módosítására.

 14. TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK. A Felek a jelen Megrendelés részeként felfedhetnek egymással védett információkat. Mindegyik fél megállapodik abban, hogy:
  1. kizárólag a másik Fél védett információit használja vagy fedje fel jelen Megbízás teljesítése során (minden egyéb felhasználáshoz vagy közzétételhez írásbeli jóváhagyás szükséges);
  2. korlátozza a másik Fél védett információihoz való hozzáférést azokra az alkalmazottakra, tanácsadókra, ügynökökre vagy ügyvédekre ("Képviselők"), akiknek hozzáféréssel kell rendelkezniük a jelen Rendelet értelmében. Valamennyi képviselőnek titoktartási megállapodást kell kötnie, amelynek feltételei legalább olyan korlátozóak, mint az itt szereplők, és mindegyik fél felelős és felelős azért, hogy képviselői betartsák az alábbiakat.
  3. ugyanolyan fokú gondossággal jár el a másik fél védett információinak megőrzése és védelme érdekében, mint a saját, hasonló jelentőségű védett információira vonatkozik, de semmi esetre sem kevesebb, mint az ésszerű fokú gondossággal.

  Az itt közzétett, védett információk védelmére és felhasználására vonatkozó kötelezettségek a jelen Megrendelés lejártát vagy korábbi megszűnését követő öt (5) évig fennállnak.

 15. NYILVÁNOSSÁG. A SIONYX előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen sajtóközleményt, marketinget, nyilvános bejelentést, tagadást vagy megerősítést nem lehet közzétenni a jelen Megrendelés tárgyában. Az Eladó nem használhatja a SIONYX nevét, logóját vagy védjegyét a SIONYX előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A jelen bekezdésben foglalt korlátozások a jelen Megbízás teljesítése vagy megszűnése után is érvényben maradnak.

 16. TULAJDONJOGOK.
  1. SIONYX ingatlan. A SIONYX által szállított vagy kifizetett minden rajz, szerszám, fúrószerszám, szerszám, rögzítés, anyag, specifikáció, információ, adat, szoftver és egyéb ingatlan a SIONYX tulajdonát képezi („SIONYX tulajdona”), amelyet vissza kell küldeni a SIONYX-nek. SIONYX a SIONYX kérésére. Az Eladó a SIONYX Ingatlanát csak a jelen Megrendelés szerinti Munka végrehajtásához használja, kivéve, ha a SIONYX írásban másként hozzájárul.
  2. Szellemi tulajdon. Minden olyan találmányt vagy szellemi tulajdont, amelyet az Eladó a jelen Megrendelés teljesítése során először kigondolt, szerződtetett, kifejlesztett vagy más módon generált, vagy amely a SIONYX Property használatából származik vagy azon alapul (együttesen: „Előtér IP”), figyelembe kell venni. hogy a SIONYX tulajdona legyen. Az Eladó ezennel átruházza az Előtérbeli IP-re vonatkozó jogait a SIONYX-re, és köteles elkészíteni a SIONYX tulajdonjogának tökéletesítéséhez szükséges dokumentumokat. Hacsak egykorú vagy későbbi írásban kifejezetten másként nem állapodnak meg az ellenkezőjéről, vagy a jelen rendeletben kifejezetten nem rendelkezik másképpen, a jelen Rendelet alapján végzett minden olyan munka, amely magában foglal szerzői jogi érdeket, „bérletre készített műnek” kell tekinteni. Amennyiben az ilyen művek nem minősülnek „bérbeadásra készült műnek”, az Eladó ezennel a SIONYX-re ruházza az ilyen művekre vonatkozó összes szellemi tulajdonjogát, beleértve a szerzői jogait is, amelyek azonnal hatályba lépnek az ilyen művek létrehozása után, beleértve azokat is, amikor azok először kézzelfogható közegben rögzítve.
 17. GARANCIA. A Szállító szabványos garanciáján túlmenően a Szállító szavatolja, hogy:
  1. Ha az árukat a jelen Megrendelés alapján szállítják, az áruknak (i) mentesnek kell lenniük a tervezési, anyagi és gyártási hibáktól, (ii) alkalmasnak kell lenniük a rendeltetésszerű használatukra, (iii) újnak kell lenniük, és (iv) meg kell felelniük a vonatkozó előírásoknak. specifikációk, rajzok, valamint minőségi és teljesítményszabványok.
  2. A Szolgáltatások nyújtása esetén az ilyen szolgáltatásokat (i) jó és professzionális módon, (ii) a szükséges tapasztalattal, szakértelemmel, képesítéssel, képzettséggel és engedélyekkel rendelkező személyzetnek kell nyújtania, és (iii) a megfelelő szakemberrel összhangban. az iparágban jelenleg elismert szabványok.
  3. A Munka, beleértve, de nem kizárólagosan a gyártott termékeket, gépeket, eszközöket, anyagokat, szoftvereket és firmware-eket, amelyek nem a SIONYX által tervezett, összetételű vagy gyártott termékek, mentesek és mentesek bármely érvényes szabadalom, szerzői jog, védjegy vagy maszk megsértésétől. művek, üzleti titok vagy más harmadik fél tulajdonában lévő vagy általa ellenőrzött tulajdonjogok.
  4. A Munka elvégzése az összes vonatkozó törvénynek vagy előírásnak megfelelően történik, beleértve a 32. szakaszban (Kormányzati törvényeknek és követelményeknek való megfelelés) és a 32. szakaszban (Egyenlő esélyegyenlőség) leírtakat is.

  A fenti garanciák a SIONYX általi szállítás, ellenőrzés, átvétel vagy fizetés után (i) az Áruk leszállításától vagy a Szolgáltatások teljesítésétől számított egy (1) évig, vagy (ii) a Szállító szabványos jótállási időszakáig terjednek.

 18. KÁRTÉRÍTÉS. A „Követelések” bármely és minden állítást, követelést, keresetet, keresetet, követelést, kártérítést, felelősséget, veszteséget, kötelezettséget, egyezséget, ítéletet, költségeket és kiadásokat jelentenek, beleértve, korlátozás nélkül, az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket. A „SIONYX Kártalanultak” a SIONYX-et és annak igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait, ügynökeit, leányvállalatait, szállítóit, beszállítóit és vásárlóit jelentik. A „Szállítói ügynökök” a Szállítót és annak igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait, ügynökeit, kapcsolt vállalkozásokat, szállítókat, alvállalkozókat és beszállítókat jelentik.

  Az Eladó köteles kártalanítani és megvédeni a SIONYX Indemnite-okat minden olyan követeléssel szemben és ellene, amely a következőkből ered, vagy azzal kapcsolatos:

  • Eladói ügynökök tevékenysége vagy mulasztása a helyiségben (a 29. szakaszban meghatározottak szerint);
  • Eladói ügynökök szándékos vagy szándékos kötelességszegése, hanyagsága vagy csalása;
  • személyi sérülések, halálesetek, vagyoni veszteségek vagy károk, amelyek a Munkának tulajdoníthatók vagy általuk okozott; vagy
  • Az Eladói Ügynökök megsértik az itt vállalt bármely nyilatkozatot, jótállást, ígéretet, kötelezettséget vagy szerződést, beleértve a 15. szakaszban foglalt garanciákat is.

  A SIONYX haladéktalanul értesíti az Eladót minden olyan tényleges vagy várható Követelésről, amelyre védekezést vagy kártalanítást kérnek. Abban az esetben, ha egy követeléssel kapcsolatban védekezést vagy kártalanítást kérnek, az Eladó köteles szakképzett, független, a SIONYX számára ésszerűen elfogadható jogtanácsost fenntartani, aki bizonyítható tapasztalattal rendelkezik a védendő típusú követelések védelmében.

  Miután az Eladó átvállalta a követelés védelmét, az Eladó csak akkor vitathatja, fizetheti vagy rendezheti a követeléseket a SIONYX beleegyezése nélkül, ha az egyezség (1) nem jelenti azt, hogy a SIONYX elismeri, hogy megsértett valamilyen törvényt vagy megsértette a követeléseket. bármely személy jogai, (2) nincs hatással a SIONYX-szel szembeni egyéb követelésekre, (3) a felperes kizárólagos mentesüléseként pénzbeli kártérítést biztosít, amelyet az eladó teljes egészében kifizet, és (4) megköveteli, hogy a felperes mentesítse a SIONYX-et minden felelősség alól. állítják a Keresetben.


 19. KORLÁTOLT FELELŐSSÉG. A 12. SZAKASZ (TULAJDONOSI INFORMÁCIÓK) MEGSÉRÉSÉT, ÉS A 16. SZAKASZ ALAPJÁN ALKALMAZOTT KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET KIVÉVE, SEMMILYEN FÉL SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐS A MÁSIK SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, PÉLDA, VÉLETLEN ESEMÉNYEKÉRT. VAGY ELVESZTETT NYERESÉG, FÜGGETLENÜL A JOGI ELMÉLETE ALAPJÁN, HOGY AZ ILYEN KÁRTÉRÍTÉS EREDMÉNYÉRE TÖRTÉNIK, ÉS MÉG AKKOR, HA A FELEKET TÁJÉKOZTATÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.

 20. BIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK. Az Eladó SIONYX kártalanítási kötelezettségének sérelme nélkül, az Eladó köteles a saját költségén beszerezni és a jelen Megrendelés időtartama alatt fenntartani, valamint gondoskodni arról, hogy a jelen Megrendelés alapján munkát végző Eladói Ügynökei (a 16. szakaszban meghatározottak szerint) is beszerezzék és fenntartsák a biztosítási kötvényeket. alább megkövetelt pénzügyileg felelős biztosítótársaságoknál, és az alább jelzettnél nem kisebb kötvénylimitekkel.
  1. Dolgozók kárpótlása: Azon állam(ok) törvényei által előírt törvényi kötelezettségek fedezete, amelyben az Eladó a munkát elvégzi.
  2. Üzleti gépjármű felelősség: Az összes tulajdonban lévő, nem tulajdonban lévő és bérelt jármű használatára vonatkozó fedezet, esetenként legalább 1,000,000 XNUMX XNUMX USD-nál, a testi sérülésekért és az anyagi károkért való felelősség együttes egyetlen limitjével.
  3. Kereskedelmi általános felelősség: Harmadik fél testi sérülése és anyagi kár, személyi sérülés, termékek és befejezett műveletek, szerződéses felelősség, valamint a független vállalkozók felelőssége fedezet, esetenként legalább 1,000,000 2,000,000 XNUMX USD és összesen XNUMX XNUMX XNUMX USD korláttal.

  A fenti előírt biztosítási fedezetek elsődlegesek és nem járulékfizetési kötelezettségek minden más, a SIONYX által fenntartott biztosítás tekintetében. A jelen dokumentumban foglalt rendelkezések ellenére az Eladói Ügynökök nem biztosítottak a SIONYX által, és nem vonatkozik rájuk a SIONYX által szerzett vagy érvényben lévő biztosítási kötvény sem. A jelen szakaszban előírt kötvényekben minden önbiztosított visszatartást, önrészt és a fedezetből való kizárást az Eladó számlájára és kizárólagos kockázatára átvállalja, és azokat az Eladó fizeti. Az Eladó jelen Megrendelés szerinti felelőssége semmilyen esetben sem korlátozódik a biztosítás mértékére vagy az itt előírt minimális korlátokra. Abban az esetben, ha az Eladói Ügynökök belépnek a SIONYX Helyszínbe (a 29. szakaszban meghatározottak szerint) a Munka elvégzésére, az Eladónak meg kell neveznie a SIONYX-et kiegészítő biztosítottként a biztosítási kötvényeiben.

  A SIONYX kérésére az Eladónak be kell nyújtania a fenti biztosítási kötvényeket igazoló biztosítási igazolásokat, beleértve a további biztosított státusz igazolását is. Ha a SIONYX elmulasztja az ilyen igazolások követelését vagy a nyújtott biztosítás hiányosságainak azonosítását, az nem értelmezhető az Eladónak a fenti biztosítási fedezetek fenntartására vonatkozó kötelezettségei alóli lemondásként.

 21. MEGSZŰNÉS.
  1. Felmondás kényelmi okokból. A SIONYX bármikor felmondhatja ezt a Megrendelést részben vagy egészben úgy, hogy tíz (10) nappal korábban írásban értesíti a Szállítót.
  2. Felmondás alapértelmezés szerint. Bármely Fél a másik Félhez intézett írásbeli értesítéssel felmondhatja a jelen Megbízást mulasztás miatt, ha az alábbiak bármelyike ​​bekövetkezik:
   1. Valamely Fél fizetésképtelenné válik, vagy a csődeljárással vagy az adósok mentesítésével kapcsolatos törvény értelmében eljárás alá vonja magát, vagy írásban elismeri, hogy nem képes tartozásait esedékességkor megfizetni.
   2. Valamely Fél lényegesen megszegi a jelen Megbízás szerinti kötelezettségeit, és a kötelezettségszegést nem orvosolja tíz (10) napon belül a kötelezettségszegést elmulasztó Féltől a kötelezettségszegésről szóló értesítés kézhezvételétől számítva.

   Ha a jelen Megrendelés az Eladó lényeges megsértése miatt megszűnik, a SIONYX a SIONYX által megfelelőnek ítélt feltételek mellett és módon beszerezhet vagy más módon szerezhet be a Munához hasonló árukat vagy szolgáltatásokat, és a Szállító felelősséggel tartozik a SIONYX felé minden többletért. hasonló áruk vagy szolgáltatások költségeit.

  3. A felmondás hatása. Felmondáskor vagy azt követően, részben vagy egészben, az Eladó átruházza a tulajdonjogot, és a SIONYX által írásban kért módon és mértékben átadja a teljes vagy részleges Munkát, beleértve a cikkeket, anyagokat, alkatrészeket, szerszámokat, szerszámokat. , minták, befogók, szerelvények, tervek, rajzok, információk és szerződéses jogok, amelyeket az Eladó a jelen Megrendelés megszűnt részének teljesítése során készített vagy szerzett.

  4. Ha ezt a Megrendelést kényelmi okokból megszüntetik, a SIONYX méltányosan visszatéríti a Szállítónak a 11. szakaszban (Változások) leírt eljárásokat követve. Ha ezt a rendelést alapértelmezés szerint megszüntetik, a SIONYX kifizeti a Szállítónak a szerződéses árat a SIONYX-nek leszállított és általa elfogadott befejezett tételekért, valamint az így kért és leszállított többi tétel valós értékét. A felmondás okától függetlenül ez az érték semmilyen esetben sem haladhatja meg az ilyen tételek szerződéses árát.

   Amennyiben a jelen Megrendelés részben megszűnik, az Eladó továbbra is teljesíti a jelen Megrendelés fel nem mondott részeit. A SIONYX semmilyen kötelezettséget nem vállal a Szállítóval szemben a jelen Megrendelés megszűnt része tekintetében, kivéve az itt meghatározott eseteket. Abban az esetben, ha az Eladó lényegesen megsérti a jelen Megrendelést, a SIONYX itt meghatározott jogai a SIONYX egyéb, a jelen Megrendelésben nem meghatározott, törvényi vagy tőkével kapcsolatos jogain felül állnak fenn.

 22. VIS MAJOR. Egyik Fél sem felelős az olyan nemteljesítésből eredő károkért, amelyek az adott Fél ésszerű és előrelátható befolyásán kívül eső okok miatt következnek be, és az ilyen fél hibájából vagy hanyagságából ered. Ilyen okok közé tartoznak többek között az Isten vagy a közellenség cselekedetei, a kormány szuverén vagy szerződéses minőségének cselekményei, tüzek, árvizek, járványok, terrorizmus, karantén korlátozások, sztrájkok, áruszállítási embargók és szokatlanul súlyos időjárási viszonyok. . Abban az esetben, ha jelen Megbízás teljesítését a fent leírt okok akadályozzák, késleltetik vagy hátrányosan befolyásolják („Vis Maior”), úgy az a Fél, akinek a teljesítését érinti, köteles erről a másik Fél meghatalmazott képviselőjét írásban értesíteni, és A SIONYX választása szerint ez a Megrendelés módosítható vagy megszüntethető a szállítási ütemezés és a szerződéses ár olyan módosításaival, amelyek a vis maior fennállása miatt ésszerűen szükségesek.

 23. JOG. Erre a rendeletre a Massachusettsi Nemzetközösség törvényei az irányadók és azok szerint értelmezendők, tekintet nélkül annak kollíziós rendelkezéseire. A Felek jelen Rendelet szerinti jogaira és kötelezettségeire nem vonatkoznak az ENSZ 1980. évi nemzetközi áruadásvételi szerződésekről szóló egyezménye vagy a nemzetközi áruk elévülési idejéről szóló ENSZ egyezmény módosításai.

 24. VITÁS. Bármilyen követelést, vitát vagy vitát, amely a jelen Megrendelés alapján vagy azzal kapcsolatban merülhet fel („Vita”), írásba kell foglalni, és megoldásra benyújtani az érintett felek felmenő vezetői szintjeihez. Minden olyan vitát, amelyet jóhiszemű tárgyalások után nem lehet mindkét fél megelégedésére rendezni, az írásbeli kereset másik Félhez való beérkezésétől számított kilencven (90) napon belül, az illetékes bíróságon lehet rendezni. A Felek megállapodnak a Massachusetts állambeli Middlesex és Essex megyék szövetségi és állami bíróságainak személyes és kizárólagos joghatóságában és székhelyében. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig a Felek lemondanak minden jogukról, hogy esküdtszéki tárgyalást folytassanak.

 25. A fentiek ellenére bármelyik fél bármikor kérhet tilalmat vagy más méltányos jogorvoslatot bármely illetékes bíróságon a 12. szakasz szerinti titoktartási kötelezettségei vagy a szellemi tulajdonjogok megsértése miatt.

  Bármilyen vádemelés, fellebbezés vagy jogerős döntés vagy vita rendezéséig az Eladó a SIONYX utasításai szerint szorgalmasan jár el a jelen Megrendelés szerinti teljesítéssel.

  Ebben a szakaszban semmi, sem a felhatalmazás vagy ajánlat nem tekinthető úgy, hogy a SIONYX elfogadja vagy elismeri az Eladó követelésének vagy annak bármely részének érvényességét, és nem korlátozza vagy bármilyen módon korlátozza a SIONYX-et abban, hogy bármilyen intézkedést megtegyen, ideértve a rendelkezésre álló jogorvoslatokat is, saját érdekei védelmében megfelelőnek ítéli.

 26. ÉRTESÍTÉS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI ESEMÉRŐL. A jelen pont alkalmazásában az „Információs biztonsági incidens” minden olyan tényleges vagy feltételezett adatvédelmi incidenst, számítógépes incidenst vagy egyéb incidenst jelent, amelyről az Eladó ténylegesen tudomása van, vagy ésszerűen tudnia kell, hogy veszteséggel, visszaélésekkel, jogosulatlan vagy nem szándékos hozzáféréssel jár, vagy más módon érinti. a SIONYX által biztosított (i) adatok, (ii) rendszerek, (iii) védett információ, (iv) ellenőrzött, nem minősített információ (ahogy ezt a kifejezést a 32 CFR §2002.4) meghatározza) (együttesen, (i) keresztül (v) „Érzékeny információként” hivatkozunk rájuk.

 27. Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb hetvenkét (72) órán belül értesíti a SIONYX beszerzési osztályát a következő címen: SC@SIONYX.com információbiztonsági incidensről. Az Eladó kizárólagos költségére az Eladó haladéktalanul (a) kivizsgál minden információbiztonsági incidenst; (b) minden erőfeszítést megtesz a SIONYX érzékeny információinak védelme és az információbiztonsági incidens hatásának mérséklése érdekében; (c) folyamatos, időszerű és releváns információk nyújtása a SIONYX számára, beleértve az információkéréseket és az állapotfrissítéseket; (d) az Információbiztonsági incidens megoldásáig legalább hetente egyszer jelenteni a SIONYX-nek az Eladó információbiztonsági incidenssel kapcsolatos mérséklő erőfeszítéseit; (e) együttműködik a SIONYX-szel, hogy szükség esetén időben értesítse az érintett harmadik feleket; (f) együttműködik a SIONYX-szel minden olyan független vizsgálat kapcsán, amelyet a SIONYX az ilyen információbiztonsági incidenssel kapcsolatban kíván folytatni; (g) megfelel minden jogi és szabályozási követelménynek az érzékeny információk védelmére vonatkozóan, beleértve az információbiztonsági incidenssel kapcsolatos értesítési és jelentési követelményeket is; és (h) együttműködik a SIONYX-szel az információbiztonsági incidens korlátozása, leállítása vagy egyéb módon történő orvoslása érdekében végrehajtandó ésszerű lépések azonosításában. Az információbiztonsági incidens megoldását követő három (3) évig a SIONYX-nek hozzáférése és joga van megvizsgálni, reprodukálni és ellenőrizni az információbiztonsági incidenssel és az eladó jelen pont szerinti kötelezettségeivel kapcsolatos Eladói feljegyzéseket.

 28. ÁLTALÁNOS KAPCSOLAT. Az eladó semmilyen célból nem a SIONYX alkalmazottja. Az Eladó beleegyezik abba, hogy a jelen Megrendeléssel kapcsolatos minden kérdésben független vállalkozóként jár el, és vállalja és megfizeti a jelen Megrendelés teljesítésével kapcsolatos összes kötelezettséget és teljesíti az összes kötelezettséget. Az Eladónak nincs joga, hatásköre vagy felhatalmazása arra, hogy kifejezett vagy hallgatólagos kötelezettséget hozzon létre a SIONYX vagy az Ügyfél nevében, és nem jogosult képviselni a SIONYX-et ügynökként.

 29. NEM KÉRÉS. Az Eladó nem kérheti a SIONYX alkalmazottait foglalkoztatásra a jelen Megrendelés teljesítése során. A fenti korlátozás nem tiltja olyan általános forgalmú reklámok elhelyezését, amelyeket a SIONYX alkalmazottai kaphatnak vagy láthatnak.

 30. JOGOKRÓL LEMONDÁS. Ha egy Fél nem ragaszkodik a jelen Megrendelésben foglalt feltételek bármelyikének szigorú teljesítéséhez, vagy nem gyakorol semmilyen jogot vagy jogorvoslatot, ez nem értelmezhető úgy, hogy lemond arról a jogáról, hogy ezeket érvényesítse vagy hivatkozzon bármely az ilyen feltételeket ezt követően bármikor.

 31. EXPORT ÉS IMPORT MEGFELELÉS. Az eladó köteles betartani az Egyesült Államok exportra és külföldi tranzakciókra vonatkozó törvényeit és előírásait, beleértve, de nem kizárólagosan, a Nemzetközi Fegyverforgalmi Szabályzatot (ITAR) és az Export Adminisztrációs Szabályzatot (EAR). Az Eladó nem hozhat nyilvánosságra semmilyen műszaki adatot, és nem szállít ki vagy exportál semmilyen műszaki adatok felhasználásával előállított terméket az Egyesült Államokból vagy az Egyesült Államokon belüli külföldi jogalanyoknak az Egyesült Államok kormányának megfelelő írásos engedélye nélkül.

 32. MEGBÍZÁSOK ÉS ALVÁLLALKOZÁSOK. Ez a Megrendelés nem engedményezhető, és a Szállító nem ruházhatja át a SIONYX előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Ezenkívül a Szállító vállalja, hogy a Megrendelés bármely jelentős részének alvállalkozásba adása előtt beszerzi a SIONYX jóváhagyását.

 33. BELÉPÉS A SIONYX LÉTESÍTMÉNYEIRE. Abban az esetben, ha az Eladó Ügynöke a jelen Rendeléssel kapcsolatban bármilyen okból belép a SIONYX létesítményeibe vagy ingatlanába (a „helyiségek”), akkor az Eladó köteles (a) betartani minden biztonsági, biztonsági, magatartási szabályt, jelvényt és személyazonosságot, és a SIONYX kapcsolódó követelményei a helyiségben; és (b) megadja a SIONYX által ésszerűen megkövetelt információkat az Eladói Ügynök megfelelő azonosítása érdekében. A SIONYX saját belátása szerint megkérheti az Eladót, hogy eltávolítson bármely Eladói Ügynököt a Helyiségből, és kérheti, hogy az ilyen Eladói Megbízott ne rendeljék át a jelen Megrendelés értelmében semmilyen Munka elvégzésére vagy a helyiségbe való belépésre.

 34. ÉLET VÉGE ÉS TÁMOGATÁS.  Az Eladó köteles írásban értesíteni a SIONYX-et, ha a jelen Szerződés értelmében leszállított Árukban lévő bármely Árukat, ideértve az alkatrészeket, részösszetevőket, alkatrészeket, szerelvényeket vagy részegységeket, beleértve az Eladó alacsonyabb szintű beszállítói által szállított árukat is, a gyártásból kivonják vagy várhatóan kivonják, vagy már nem lesz kereskedelmi forgalomban. Az ilyen értesítést: (i) a SIONYX-nek legalább tizenkét (12) hónappal a megszakítás vagy elérhetetlenség várható időpontja előtt kell eljuttatni, vagy ha tizenkét (12) hónapos értesítés a körülményekhez képest nem ésszerű, a lehető leghamarabb; és (ii) konkrétan azonosítja a szállító nevét és címét, valamint az alkatrészt név, alkatrészszám, funkció és a leszállított Áruban található hely alapján. Ebben az esetben az Eladó köteles a SIONYX rendelkezésére bocsátani, és ezennel jogdíjmentes licencet ad a SIONYX számára az összes rajz, specifikáció, adat és know-how felhasználására, hogy lehetővé tegye a SIONYX vagy a SIONYX ügyfele számára az áru, alkatrész, részegység vagy alkatrész gyártását vagy beszerzését. .

 35. MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS NEM MEGFELELŐSÉG
  1. Az áruknak szigorúan meg kell felelniük a leírásnak, terveknek, specifikációknak és mintáknak. Ha nincsenek konkrét leírások, tervek, specifikációk vagy minták, és amennyiben ezek nem egyértelműek, az Áruknak újnak, a SIONYX követelményeinek megfelelő legújabb kialakításúnak vagy modellnek kell lenniük, és a legjobb minőségűnek kell lenniük. 
  2. Az Eladó nem helyettesítheti az Árut vagy az Áruk részeit. Ha a SIONYX olyan árukat kap, amelyek nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek, a SIONYX részben vagy egészben visszautasíthatja a szállítmányt az Eladó értesítésével. Az Eladó az Eladó költségére köteles eltávolítani az ilyen elutasított Árukat a SIONYX Eladóhoz intézett értesítésétől számított tíz (10) napon belül. Ha a SIONYX megállapítja, vagy okkal feltételezi, hogy az Áruk gyanús és/vagy hamisított alkatrész(eke)t tartalmaznak, a SIONYX értesíti az Eladót, lefoglalja a gyanús/hamisított alkatrészeket, és minden eseményt jelent az ERAI-nak vagy a Kormányzati Ipari Adatcsere Programnak (GIDEP). .
  3. Az Eladó negyvennyolc (48) órán belül értesíti a SIONYX-et, amikor az Eladó észleli, hogy egy Áru vagy Szolgáltatás nem megfelelő. Ha az Eladó nem megfelelő árukat vagy szolgáltatásokat szállít, a SIONYX saját belátása szerint és az Eladó költségére: 
   1. visszautasítani az árukat vagy szolgáltatásokat a teljes visszatérítés vagy jóváírás érdekében; 
   2. az Árut vagy Szolgáltatást vagy annak egy részét kölcsönösen megállapított árleszállítással vagy egyéb ellenértékkel elfogadni; 
   3. megkövetelni az Eladótól az áruk vagy szolgáltatások haladéktalan javítását vagy cseréjét; 
   4. más forrásból szerezzen be megfelelő árukat vagy szolgáltatásokat; 
   5. a Megrendelés törlése alapértelmezés szerint, vagy
   6. gyakorolni minden más vonatkozó jogot vagy jogorvoslatot. 
  4. A SIONYX-nek írásban meg kell határoznia a nem megfelelő áruk vagy szolgáltatások elutasításának okát. Ha a SIONYX úgy dönt, hogy visszautasítja a nem megfelelő árukat vagy szolgáltatásokat, az Eladó köteles a nem megfelelő árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó selejtezési utasításokat adni, és adott esetben a nem megfelelő áruk vagy szolgáltatások javításának vagy kicserélésének dátumát, és visszaküldeni a SIONYX-hez. Az Eladó viseli a nem megerősítő Áruk vagy Szolgáltatások veszteségeinek minden kockázatát, és felelős a költségek minden olyan növekedéséért, beleértve az újrabeszerzési költségeket is, amely annak tulajdonítható, hogy a SIONYX elutasította a nem megfelelő árukat vagy szolgáltatásokat. Ha a SIONYX visszautasítja az árukat vagy szolgáltatásokat, mint nem megfelelőket, és az eladó nem ismeri el a SIONYX elutasítását és az árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezési tervét, a SIONYX jogosult a nem megfelelő árukról vagy szolgáltatásokról az Eladóval szembeni felelősség nélkül rendelkezni. Ezenkívül a SIONYX dönthet úgy, hogy a nem megfelelő árukat vagy szolgáltatásokat visszaküldi az Eladónak az Eladó veszteség és költség kockázatára.
 36. A KORMÁNYZATI TÖRVÉNYEKNEK ÉS KÖVETELMÉNYEKNEK BETARTÁS. Az eladónak mindenkor be kell tartania az üzleti etika legmagasabb normáit, és gondosan be kell tartania az összes vonatkozó szövetségi, állami és helyi törvényt, törvényt, törvényt, rendeletet, szabályt, rendeletet, kormányzati irányelvet és rendeletet, amely jelenleg vagy a későbbiekben hatályos. törvénybe iktattak, ideértve a munkaviszonnyal, a bérekkel, a munkaidővel, az emberkereskedelem elleni küzdelemmel, az egyenlő foglalkoztatási esélyekkel kapcsolatos adatvédelemmel, a környezetvédelmi ügyekkel, a nem elkülönített létesítményekkel, az egészséggel és a biztonsággal, valamint a beszerzések integritásával kapcsolatosakat (pl. a beszerzések feddhetetlenségéről szóló törvény 41. sz. USC § 2104-107). Az Eladó a Munka elvégzéséhez szükséges engedélyeket vagy engedélyeket saját költségén köteles beszerezni.

 37. ESÉLYEGYENLŐSÉG. A SIONYX-nek és a Szállítónak be kell tartania a 41 CFR 60–1.4(a), 60–300.5(a) és 60–741.5(a) követelményeit. Ezek a szabályozások tiltják a minősített egyének hátrányos megkülönböztetését védett veteránként vagy fogyatékossággal élő egyének státusza alapján, és tiltják az összes személy megkülönböztetését faj, bőrszín, vallás, nem, szexuális irányultság, nemi identitás vagy nemzeti származás alapján. Ezen túlmenően ezek a szabályozások megkövetelik, hogy a lefedett fővállalkozók és szállítók megerősítő lépéseket tegyenek az egyének foglalkoztatására és előrelépésére, tekintet nélkül fajra, bőrszínre, vallásra, nemre, szexuális irányultságra, nemi identitásra, nemzeti származásra, fogyatékosságra vagy veterán státuszra.

 38. MÓDOSÍTÁS. A jelen Megrendelés bármely módosítását vagy módosítását írásban kell megtenni, és a Felek meghatalmazott képviselőjének alá kell írnia.

 39. SZABADSÁG. A hatályos jogszabályok által megengedett mértékig a Felek lemondanak minden olyan jogszabályi rendelkezésről, amely a jelen Megrendelés bármely pontját érvénytelenné vagy egyéb módon végrehajthatatlanná tenné. Abban az esetben, ha a jelen rendelet valamely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az ilyen rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy az a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékben megfeleljen a rendeltetésének, és a jelen rendelet többi rendelkezése továbbra is teljes hatályú és hatályos marad.

 40. TELJES MEGÁLLAPODÁS. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megrendelés, beleértve az itt hivatkozásként beépített összes dokumentumot, alkotja a Felek közötti teljes megállapodást és egyetértést, és felülír minden korábbi vagy egyidejű nyilatkozatot, megállapodást vagy egyetértést, akár írásban, akár szóban, amely a ennek tárgya.
 41. BIZONYOS RENDELÉSEKRE ALKALMAZANDÓ KÜLÖNLEGES ZÁRADÉKOK.  Ha az alábbi Különleges Kikötések bármelyike ​​nem vonatkozik erre a Megbízásra, az ilyen záradékok öntörlőnek minősülnek.

 42. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE. Ez a szakasz akkor alkalmazandó, ha az Eladó a Massachusetts-i lakosok „személyes adatait” kezeli, a Massachusetts Information Security Regulations, 201 Code of Mass. Regs. 17.00 és azt követő (az „IS Szabályzat”).
 43. Az Eladó beleegyezik abba, hogy mindaddig, amíg hozzáfér a Személyes adatokhoz, vagy megőrzi azok másolatait, köteles: (a) betartani az IS-szabályzatot, (b) haladéktalanul értesíteni a SIONYX-et a Személyes adatokkal kapcsolatos bármely feltételezett vagy tényleges adatvédelmi incidensről, és (c) ) együttműködik a SIONYX-szel a személyes adatokkal kapcsolatos feltételezett vagy tényleges adatvédelmi incidens kivizsgálása és orvoslása érdekében.

 44. GYANÚS/HAMIS ALKATRÉSZEK. Ez a szakasz akkor érvényes, ha az Eladó a jelen Megrendelés alapján árukat szállít.
 45. „Hamisított mű”: olyan munka, amely (a) jogellenes vagy engedély nélküli sokszorosítás, helyettesítés vagy módosítás, amelyet hibásan jelöltek meg, tévesen azonosítottak, vagy más módon hamisan úgy tüntették fel, hogy az eredeti alkatrészgyártó (OCM) vagy az eredeti berendezés gyártója eredeti, módosítatlan terméke. (OEM); (b) jóváhagyott Munka, amely elérte a tervezett élettartam határát, vagy a lehetséges javításon túl megsérült, de módosítottak és elfogadhatóként hamisan szerepelnek; c) olyan tétel, amely nem tartalmazza az OCM/OEM által megkövetelt megfelelő külső vagy belső anyagokat vagy alkatrészeket, vagy amely nem az OCM/OEM előírásai szerint készült; d) használt, felújított vagy újrahasznosított, de hamisan új tételként feltüntetett cikk vagy annak alkatrésze; e) olyan tétel, amely nem felelt meg sikeresen az összes OCM/OEM által megkövetelt vizsgálaton, ellenőrzésen, átvilágításon és minőségellenőrzésen, de hamisan úgy tüntetik fel, hogy megfelelt vagy megfelelt ezeknek a követelményeknek; (f) egy olyan címkével vagy más jelöléssel ellátott cikk, amelynek célja, vagy ésszerűen valószínű, hogy megtéveszti az ésszerű személyt, és azt higgye, hogy egy nem OCM/OEM-elem valódi OCM/OEM-cikk, ha nem az, ideértve a korlátozás szándéka nélkül a termék hamis azonosítását. osztály, sorozatszám, tételszám, dátumkód vagy teljesítményjellemzők; vagy (g) az Egyesült Államok kormánya által gyanúsan hamisított alkatrésznek minősített árucikk, például a Védelmi Szerződéseket Kezelő Ügynökség (Government-Industry Data Exchange Program, GIDEP) által közzétett figyelmeztetésekben felsorolt ​​alkatrészek. Azok az alkatrészek, amelyeket egy adott SIONYX beszerzési rendelési követelménynek megfelelően módosítottak, mint például az újrafényezett, felülvizsgált vagy feljavított, megfelelően azonosított alkatrészek, nem minősülnek hamisított munkának.

  Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy nem szállít a SIONYX-nek olyan árucikkeket, alkatrészeket, árukat, összeállításokat vagy egyéb tételeket, amelyek hamisított munkának minősülnek. Az eladónak a hamisított munkára vonatkozó garanciája a jelen Megrendelés bármely felmondása vagy lejárta után is fennáll.

  A Szállító csak közvetlenül az OCM/OEM-től vagy az OCM/OEM által kifejezetten felhatalmazott forgalmazótól vásárolhat a SIONYX-hez munkaként leszállítandó vagy beépítendő termékeket. A munkát nem lehet beszerezni független forgalmazóktól vagy brókerektől, kivéve, ha azt a SIONYX előzetesen írásban jóváhagyta.

  Az Eladó haladéktalanul értesíti a SIONYX-et, ha az Eladó tudomást szerez vagy gyanítja, hogy hamisított munkát nyújtott be. A SIONYX lefoglalhatja a hamisított művet annak valódiságának további vizsgálata céljából, és az Eladó teljes mértékben együttműködik minden ilyen vizsgálatban. A SIONYX nem köteles visszaküldeni az ilyen hamisított művet az eladónak a vizsgálat során vagy azt követően. Ha a vizsgálatot követően a SIONYX egyedüli ítéletében arra a következtetésre jut, hogy a Szállító által szállított Munka hamisított munkának minősül, a SIONYX jelentheti ezeket a tényeket a GIDEP-nek.

  Ha a Megrendelések elektronikus alkatrészek szállítását írják elő, a következő további követelmények érvényesek: (i) A Szállítónak meg kell felelnie a DFARS 252.246-7007 és 252.246-7008 szabványoknak, és az abban szereplő „elektronikus alkatrész” definíciót kell alkalmazni (ii) A Szállító köteles fenntartani olyan folyamat, amely megfelel az AS 5553 – Hamisított elektronikus alkatrészek, elkerülés, észlelés, mérséklés és selejtezés – SAE szabvány legutóbbi változatának; és (iii) Ha a Szállító az elektronikus alkatrészek OCM/OEM által felhatalmazott forgalmazója, a Szállítónak olyan eljárást kell fenntartania, amely megfelel az AS 6496 SAE szabvány legfrissebb verziójának – Hamisított/hamisított elektronikai alkatrészek: elkerülés, észlelés, mérséklés és selejtezés. - Engedélyezett/Franchisált terjesztés. Ha a Szállító nem OCM/OEM vagy OCM/OEM által felhatalmazott forgalmazó, a Szállítónak meg kell felelnie a SAE 6081 – Csalásos/hamisított elektronikai alkatrészek: elkerülés, felderítés, mérséklés, ártalmatlanítás – forgalmazók legújabb változatának. A jelen pont és a DFARS 252.246-7007 és 252.246-7008 közötti bármilyen kibékíthetetlen ellentmondás esetén a DFARS az elsőbbség.

  A SIONYX kérésére a Szállítónak OCM/OEM megfelelőségi tanúsítványt és dokumentációt kell rendelkezésre bocsátania, amely igazolja az érintett cikkek megszakítás nélküli őrzési láncát a vonatkozó OCM/OEM-től a Szállítóig, beleértve korlátozás nélkül a szállítói lánc bármely közvetítőjének nevét és helyét a szállítótól. OCM/OEM a közvetlenül a szállítónak szállító forráshoz. Ésszerű figyelmeztetés esetén a SIONYX ellenőrizheti vagy megvizsgálhatja a Szállító nyilvántartásait vagy belső folyamatait annak megállapítása érdekében, hogy megfelelnek-e ennek a záradéknak vagy a DFARS 252.246-7007 szabványnak, ha van ilyen.

  Abban az esetben, ha a jelen Feltételek alapján leszállított Munka hamisított munkát jelent, vagy hamis munkát tartalmaz, az Eladó köteles a saját költségén haladéktalanul kicserélni az ilyen hamisított művet a jelen Megrendelés követelményeinek megfelelő eredeti Művel. A jelen Megrendelés bármely más rendelkezése ellenére a Szállító felel a SIONYX-nek a hamisított munka eltávolításával és cseréjével kapcsolatos összes belső és külső költségéért, beleértve korlátozás nélkül a SIONYX hamisított munka eltávolításának, cseremű telepítésének és bármilyen tesztelésnek a költségeit. a Work hamisított munka cseréje utáni újratelepítése miatt szükséges. Az ebben a bekezdésben szereplő jogorvoslatok kiegészítik azokat a jogorvoslatokat, amelyekkel a SIONYX rendelkezik a törvény, a méltányosság vagy a jelen Feltételek egyéb rendelkezései alapján.

  A Szállítónak ezt a záradékot vagy azzal egyenértékű rendelkezéseket bele kell foglalnia az alacsonyabb szintű alvállalkozói szerződésekbe, amelyek olyan cikkek leszállítására vonatkoznak, amelyek a SIONYX-nek Munkaként szerepelnek, vagy amelyeket Munkaként szolgáltatnak.

 46. NYÍLT FORRÁSÚ SZOFTVER HASZNÁLATA. Ez a szakasz akkor érvényes, ha a Szállító nyílt forráskódú szoftvert használ vagy ágyaz be a SIONYX-nek szállított Műbe.
 47. A jelen szakasz alkalmazásában a „nyílt forráskódú szoftver”: (a) minden olyan szoftver, amely szoftvert tartalmaz vagy beágyaz egy nyílt forráskódú, nyilvánosan elérhető vagy „ingyenes” szoftverbe, vagy azzal kapcsolatban, annak részeként, kötegelve vagy mellé. ” szoftver, könyvtár vagy dokumentáció, beleértve, korlátozás nélkül, az Általános Nyilvános Licenc („GPL”), a Kisebb/Könyvtári GPL (LGPL), az Affero GPL („APL”), az Apache licenc, a Berkeley Szoftverterjesztés („GPL”) BSD”) licenc, MIT licenc, Művészi Licenc (pl. PERL), Mozilla Public License („MPL”) vagy ezek változatai, beleértve a korlátozások nélkül a „Szabad szoftverlicenc”, „Nyílt forráskódú licenc, ” „Public License” vagy „GPL Compatible License”; (b) nyílt forráskódú szoftverlicenc alapján licencelt szoftver; vagy (c) olyan licenc alapján biztosított szoftver, amely a szállított szoftvert bármely nyílt forráskódú szoftverlicenc alá vonja, megköveteli, hogy a szállított szoftvert származékos művek készítése céljából licencbe vegyék, vagy díjmentesen újraterjeszthető legyen, vagy kötelezi a SIONYX-et eladásra, kölcsönadásra, a szállított szoftvert vagy annak bármely részét objektumkód és/vagy forráskód formátumban, vagy a szállított szoftvert vagy annak bármely részét tartalmazó bármely terméket tárgykódban vagy annak bármely részét tartalmazó termék terjesztése, nyilvánosságra hozatala vagy más módon bármely harmadik fél számára elérhetővé tétele, /vagy forráskód formátumok.

  Az Eladónak meg kell szereznie a SIONYX előzetes írásbeli hozzájárulását, mielőtt bármilyen nyílt forráskódú szoftvert használna vagy beágyazna az Árukba. Ha az Eladó nem szerez ilyen írásos engedélyt, az Eladó köteles a SIONYX Indemnite-okat a 17. szakasznak (Kártalanítás) megfelelően kártalanítani és megvédeni a SIONYX Indemnite-nak a nyílt forráskódú szoftver használatával kapcsolatos bármely követeléssel szemben.

 48. KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK. Ez a szakasz arra az esetre vonatkozik, ha az Eladó Környezet-egészségügyi és biztonsági ("EHS") szolgáltatásokat nyújt a Telephelyhez kapcsolódóan és azokon keresztül (beleértve azbeszttel, veszélyes hulladékkal, kármentesítéssel, szennyvízzel, tűzbiztonsággal és mérgező gázokkal kapcsolatos szolgáltatásokat).
 49. Az Eladó az EHS-szolgáltatásokat a jelen Feltételek alapján az EHS-szakemberek által hasonló körülmények között szokásosan gyakorolt ​​gondossággal és szakértelemmel összhangban végzi. Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy az Eladó rendelkezik a jelen Feltételekben meghatározott EHS-szolgáltatások elvégzéséhez szükséges képességekkel, tapasztalattal, szakértelemmel és eszközökkel, és hogy minden szolgáltatást olyan személyzettel, berendezésekkel és anyagokkal kell végrehajtani, amelyek képzett és/vagy alkalmasak a szolgáltatások teljesítésére. Az eladó haladéktalanul tájékoztatja a SIONYX-et minden olyan kiömlésről vagy kibocsátásról, amelyet a környezetvédelmi törvények értelmében haladéktalanul jelenteni kell. Kizárólag az Eladó felelős az Eladó által a telephelyen kívülről vett minta szennyezett anyag ártalmatlanításáért.

 50. SZÖVETSÉGI KORMÁNYZAT FOLYAMATOSÍTÁSI RENDELKEZÉSEI. Ez a szakasz akkor alkalmazandó, ha a Megbízást a SIONYX és az Egyesült Államok kormánya közötti elsődleges szerződés alapján adják ki (amint az a PO előlapján látható).
 51. A szállító köteles betartani az A mellékletben szereplő összes vonatkozó szövetségi lefolyási előírást.